MKV wijziging in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname ingaande 1 oktober 2008

MACHTIGING tot KORT VERBLIJF

Als gevolg van een wijziging in het vreemdelingenbeleid van de Republiek Suriname dienen ingaande 1 oktober 2008, visumplichtige vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Suriname wensen te verblijven, nog vόόr het afreizen naar Suriname, in het bezit te zijn van een Machtiging tot  Kort Verblijf (MKV).

Het bovenstaande houdt in dat deze visumplichtige vreemdelingen (met uitzondering van vreemdelingen van Surinaamse origine) die met een toeristen- of zakenvisum tot het grondgebied van Suriname zijn toegelaten, niet meer tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning kunnen aanvragen.

Deze vreemdelingen zullen een verzoek voor langer verblijf moeten indienen middels het invullen van een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de Ambassades en Consulaten Generaal
van de Republiek Suriname. De betreffende aanvraag voor MKV dient minimaal 3 maanden vόόr de geplande afreisdatum naar Suriname bij de Ambassade of het Consulaat te geschieden.

Voor visumplichtige vreemdelingen van Surinaamse origine (personen geboren in Suriname of personen waarvan één of beide ouders in Suriname is of zijn geboren) blijft het huidige beleid ongewijzigd, hetgeen betekent dat deze personen, die met toeristen- of zakenvisum naar Suriname zijn afgereisd, de mogelijkheid blijven behouden om tijdens hun verblijf in Suriname een verblijfsvergunning aan te vragen.

Voor niet-visumplichtige vreemdelingen geldt dat zij een verblijfsvergunning in Suriname kunnen aanvragen, of dit kunnen voldoen via een van de Ambassades of Consulaten van de Republiek Suriname.

De aandacht wordt erop gevestigd dat naast de verkrijging van de MKV, ook het inreisvisum voor Suriname oftewel een KV-visum dient te worden aangevraagd door visumplichtige vreemdelingen. Het KV-visum kan slechts na goedkeuring van de MKV-aanvraag worden aangevraagd.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken
van de Republiek Suriname.

Zie ook:  www.consulaatsuriname.nl

No comments yet.

Leave a Reply